Salgs- og leveringsbetingelser for Aut. Elinstallatør Henrik J. Sørensen ApS

Generelt: Salgs- og leveringsbetingelser vil være at finde sammen med udskrevne faktura, tilbud, prisoverslag og aftalesedler og de er gældende i forbindelse med disse, samt for fremtidige arbejder og leverancer. Der forbeholdes ret til ændringer i salgs- og leveringsbetingelserne med hensyn til fremtidige arbejder og leverancer. Salgs- og leveringsbetingelserne er gældende for timebetalt arbejde og arbejde til fast pris.

Hvis der er detaljer som er nævnt i faktura eller tilbud / prisoverslag i modstrid med teksten i salgs og leveringsbetingelser, er det teksten i faktura, tilbud eller prisoverslag, i den rækkeorden som de er nævnt her, som er gældende. Yderligere gælder generelt for al levering og montering som beskrevet herunder. Installationskomponenter og arbejder som tilføjes eller udelades prisoverslag eller aftaleseddel vil blive reguleret i fakturapris, ved tilbud gøres det kun under skriftlig aftale inden arbejdsomfang og leverance ændres.

Adgang: Hvis der er tale om arbejde til fast pris er det en forudsætning at der er fri ryddelig og let adgang til arbejdsområder og adgangsveje, ligesom at evt. børn og husdyr holdes væk fra disse områder. Inden arbejdets udførsel skal Bygherre sørge for afrydning af indbo, afdækning af do. Eksempel gulve og vægge i arbejdsområdet. Hvis dette ikke er udført inden arbejdets udførsel kan der opstå skader på indbo, murværk, maling samt gulvlak som der tages forbehold. Skal Rydning af Indbo samt afdækning af gulve og lign. udføres af Aut. Elinstallatør Henrik J. Sørensen ApS afregnes dette arbejde på timeløn.

Tilbud/ordre: Aftale mellem køber og Aut. Elinstallatør Henrik J. Sørensen ApS anses først for indgået, når Henrik J. Sørensen ApS har modtaget ordrebekræftelse.

Annullering eller ændring af en ordre kan kun ske med Aut. Elinstallatør Henrik J. Sørensen ApS skriftlige godkendelse.

Køber skal erstatte Aut. Elinstallatør Henrik J. Sørensen ApS omkostninger og tab ved annullering eller ændring, dog minimum et beløb, svarende til 10 % af den aftalte købesum eksklusive moms.

Tilbud er til fast pris på såvel tidsforbrug og materialeforbrug. Overslagspris er en pris som kan varierer +/- 15 % på såvel tidsforbrug og materialeforbrug.

Uden for leverance: Alt som ikke er nævnt i tilbud eller prisoverslag, samt isolering af rør og ventilationskanaler, udførsel af elektriske installationer, myndigheds- og miljøgodkendelser herunder ansøgning om byggetilladelser og lign. (dog ikke tilmelding af Elinstallationer til aktuel godkendelsesmyndighed), måling af lyd samt afkastluftens partikelmæssige og molekylære sammensætning, nedrivning af asbestholdig isolering og bygningsdele.7

Kvalitet: Installationskomponenter som ikke er leveret af Aut. Elinstallatør Henrik J. Sørensen ApS monteres kun ved forudgående aftale og er ikke omfattet af firmaet Garanti. Hvis disse er fejlbehæftede, udskiftes på medgået tid. Ved arbejder som skal anmeldes til aktuel offentlig myndighed, og som bliver overtaget af eller installationen ændres af kunde eller anden entreprenør, eller at Aut. Elinstallatør Henrik J. Sørensen ApS forhindres i at udføre installationen efter gældende regler, vil installationsarbejdet ikke blive færdigmeldt til pågældende offentlige myndighed af Aut. Elinstallatør Henrik J. Sørensen ApS. Som hovedregel bliver alt installationsarbejde, leveret af Aut. Elinstallatør Henrik J. Sørensen ApS, fotograferet.

Lyd: Kunde bekendtgøres her med, pumper, ventilatorer og andre maskiner samt varmepumper kan afgive et vist lydniveau, som frigives til installationskomponenter og opstillingsrummet, og at lyden kan blive transporteret gennem røggassystem, ventilationskanaler, rørsystem samt bygningsdele m.m. Denne lyd kan ofte ikke fjernes helt. Kunden skal være opmærksom på at rum som har teknikfunktion og som senere også får funktion som fx soverum eller dagligstue ofte ikke overholder bygningsreglementets krav til rum funktion og lydniveau m.m.

Ekstra arbejder: Ved arbejde til fast pris vil ventetid og ekstra arbejde blive faktureret ekstra efter gældende timesats.

Serviceudkald: Der faktureres fast beløb ved akut serviceudkald inden for en time.

Leveringstid: Efter nærmere aftale. Skaffevare hos leverandører kan betyde ekstra leveringstid.

Force majeure: Ansvarsfrihed for Aut. Elinstallatør Henrik J. Sørensen ApS ved manglende, beskadiget eller for sen levering fra grossist, fabrikant, anden leverandør eller distributør / vognmand. Ansvarsfrihed for Aut. Elinstallatør Henrik J. Sørensen ApS med hensyn til ridse skader og sværte skader på bygningsdele i forbindelse med nedrivning eller opstilling af Varmepumper, større pumper, ventilationskomponenter samt andre tunge maskindele. Ansvarsfrihed for Aut. Elinstallatør Henrik J. Sørensen ApS for de ovennævnte punkter under lyd med hensyn til lyd.

Prisberegningers gyldighed: Tilbud og prisoverslag er gældende d.d. fra udskriftsdato grundet prisstigning & inflation.

 

Undersøgelsespligt: Køber er straks ved modtagelsen af en leverance forpligtet til at foretage fornødne undersøgelser til konstatering af eventuelle mangler. Købers undersøgelsespligt vedrører også produktets tekniske egenskaber.

Reklamation: Køber skal give skriftlig meddelelse om mangler direkte til Aut. Elinstallatør Henrik J. Sørensen ApS straks efter manglen er opdaget eller burde have været opdaget. Dette gælder ligeledes ved reklamation over mængdedifference. Meddelelsen skal indeholde leveringsdato, en specifikation af manglen samt angivelse heraf.

Det er Aut. Elinstallatør Henrik J. Sørensen ApS afgørelse om en mangel skal afhjælpes ved om levering, afhjælpning eller ved at meddele køber et rimeligt forholdsmæssigt afslag.

Såfremt køber ikke underretter Henrik Aut. Elinstallatør Henrik J. Sørensen ApS om en mangel inden for de angivne frister, mister køber sin ret til at fremsætte krav i anledning af manglen. I tilfælde af reklamation er køber ikke berettiget til at disponere over det leverede eller returnere dette til Aut. Elinstallatør Henrik J. Sørensen ApS uden dennes skriftlige godkendelse. Ved uberettiget reklamation forbeholder Aut. Elinstallatør Henrik J. Sørensen ApS sig ret til at debitere sine omkostninger i forbindelser hermed.

Reklamation vedrørende fakturaer skal fremsendes skriftligt inden 8 dage efter fakturaens modtagelse.

Ansvar: Aut. Elinstallatør Henrik J. Sørensen ApS ansvar kan desuden ikke overstige den betalte købesum. Yderligere krav, herunder meromkostninger, drifts- og avance tab eller andet tab kan uanset årsag, ikke gøres gældende mod Aut. Elinstallatør Henrik J. Sørensen ApS. I reklamationsperioden jf. gældende lovgivning skal evt. fejl og mangler udbedres af Aut. El-installatør Henrik J. Sørensen ApS. Aut. Elinstallatør Henrik J. Sørensen ApS er som medlemsvirksomhed af TEKNIQ tilsluttet Ankenævnet for Tekniske Installationer.

Aut. Elinstallatør Henrik J. Sørensen ApS ansvar for fejl og mangler er altid og i enhver situation begrænset til efter Aut. Elinstallatør Henrik J. Sørensen ApS valg enten at foretage om levering, afhjælpning eller at meddele køber et rimeligt forholdsmæssigt afslag af pågældende leverances købesum. Kunden kan ikke gøre andre mangelbeføjelser gældende. Køber kan hæve aftaler om køb, hvis manglen ikke er afhjulpet inden rimelig tid efter købers reklamation. Hæves aftalen af en af parterne som følge af manglen, har køber krav på tilbagebetaling af den betalte købesum mod at stille det leverede til Aut. Elinstallatør Henrik J. Sørensen ApS disposition. Aut. Elinstallatør Henrik J. Sørensen ApS har intet ansvar for mangler ud over det i dette punkt foreskrevne. En eventuel overskridelse af leveringstiden berettiger ikke køber til at udøve nogen misligholdelsesbeføjelser.

Produktansvar: Ved skade på ting, der efter sin art er bestemt til erhvervsmæssig anvendelse, er Aut. Elinstallatør Henrik J. Sørensen ApS alene ansvarlig efter nedenstående regler:

  • ​Aut. Elinstallatør Henrik J. Sørensen ApS er ikke ansvarlig for skade på fast ejendom eller løsøre, som indtræder, mens varen er i købers besiddelse.
  • Aut. Elinstallatør Henrik J. Sørensen ApS er heller ikke ansvarlig for skader på produkter, der er fremstillet af køber, eller på produkter, hvori disse indgår, eller for skade på fast ejendom eller løsøre som købers produkt måtte forårsage som følge af en defekt i varen.
  • ​Aut. Elinstallatør Henrik J. Sørensen ApS er ikke ansvarlig for driftstab, tabt avance eller andet indirekte tab. Aut. Elinstallatør Henrik J. Sørensen ApS ansvar kan endvidere ikke overstige den betalte købesum, ligesom Aut. Elinstallatør Henrik J. Sørensen ApS kun er ansvarlig i ét år fra varens overgivelse til køber.

I den udstrækning Aut. Elinstallatør Henrik J. Sørensen ApS måtte blive pålagt produktansvar over for tredjemand, er køber forpligtet til at holde Aut. Elinstallatør Henrik J. Sørensen ApS skadesløs i samme omfang som Aut. Elinstallatør Henrik J. Sørensen ApS ansvar er begrænset i henhold til denne bestemmelse.

I tilfælde af personskade forårsaget af varen og i tilfælde af skade på ting, der efter deres art sædvanligvis er beregnet til ikke-erhvervsmæssig anvendelse, er Aut. Elinstallatør Henrik J. Sørensen ApS ansvarlig i overensstemmelse med produktansvarslovens regler.

Hvis tredjemand fremsætter krav mod en af parterne om erstatningsansvar i henhold til denne bestemmelse, skal denne part straks underrette den anden herom.

Ejendomsforbehold: Aut. Elinstallatør Henrik J. Sørensen ApS forbeholder sig ejendomsretten til enhver leverance indtil betaling er sket.

Betaling: Medmindre andet er aftalt, er købesummen for alle leverancer - såvel komplette som delleverancer - forfaldne til betaling netto kontant ved leveringen.

Aut. Elinstallatør Henrik J. Sørensen ApS forbeholder sig retten til at ændre de aftalte betalingsbetingelser, såfremt købers betalingsevne svækkes efter aftalens indgåelse. Betaler køber ikke købesummen inden betalingsfristens udløb, kan Aut. Elinstallatør Henrik J. Sørensen ApS fra forfaldsdagen beregne sig morarenter med 2 % af købesummen per påbegyndt måned. Køber er uberettiget til at tilbageholde nogen del af købesummen som sikkerhed for opfyldelse af eventuelle modkrav vedrørende andre leverancer, og sådan tilbageholdelse vil være at betragte som væsentlig misligholdelse af aftalen.

Tilmelding til Myndigheder:

Der faktureres medførte tid ved forespørgsel/tilmelding til myndigheder/elforsyning. Forbehold for tilslutningsbestemmelser fra El leverandør vdr. Krav om betaling af leveringsomfang samt strømkvalitet.

Læs og acceptér vores salgs-og leveringsbetingelse​

 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

​✓

​CEO ​25 års erfaring

​✓

​Uddannet ​BedreBolig-rådgiver

​✓

​Autoriseret ​el-installatør og elektriker

Jørgen Eric Clausen

Altid super professionel og stærk faglig opgaveløsning og altid til tiden. Pålidelighed og punktlighed er varemærket.

Anne Dorthe Groskopf

På min arbejdsplads har vi brugt Elinstallatør Henrik Sørensen flere gange, da det udførte arbejde altid er i orden og udføres som aftalt.

​✩✩✩✩✩

​Vurderet 4.4 ud af 5 stjerner

Baseret på over 12 anmeldelser fra Facebook og Google.

Bred viden og erfaring indenfor el-installationer

tekniq-kvalitet

tekniq-arbejdsgiverne

energivejlederen

etiket autoriseret ve-installatør

etiket autoriseret installatør

Kontakt os

​​Egedal

​Administration og bogholderi

Holmevej 5
​2765 Smørum​

Telefon: 44 68 92 99

København
​Produktion og lager

Griffenfeldtsgade 37 A, st.
​2200 København N

Telefon: 35 37 92 99

​Vi arbejder for og med FN's Verdensmål​

​Valideret Impact Report

AUT. EL-INSTALLATØR HENRIK JUNKER SØRENSEN ApS

CVR: 29619026